Scrutatio

Wenesday, 29 May 2024 - Sant'Alessandro ( Letture di oggi)

Vangelo secondo Marco 3


font
BIBBIA CEI 2008KÁLDI-NEOVULGÁTA
1 Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata,1 Majd ismét bement a zsinagógába. Volt ott egy ember, akinek a keze el volt száradva.
2 e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo.2 Lesték őt, vajon meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák.
3 Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati, vieni qui in mezzo!».3 Akkor ő ezt mondta a béna kezű embernek: »Állj középre.«
4 Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?». Ma essi tacevano.4 Aztán megkérdezte tőlük: »Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat, életet megmenteni vagy veszni hagyni?« Azok csak hallgattak.
5 E guardandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese e la sua mano fu guarita.5 Ő erre haragosan körülnézett rajtuk, elszomorodott szívük keménységén, és így szólt az emberhez: »Nyújtsd ki a kezedet!« Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.
6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.
6 A farizeusok, mihelyt kimentek, azonnal tanácsot tartottak ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan veszítsék el őt.
7 Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea7 Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából,
8 e da Gerusalemme, dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui.8 Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt.
9 Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero.9 Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt.
10 Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo.10 Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék.
11 Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!».11 A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak:
12 Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.
12 »Te vagy az Isten Fia.« Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.
13 Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui.13 Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok odamentek hozzá.
14 Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare14 Létrehozta a Tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket igét hirdetni.
15 con il potere di scacciare i demòni.15 Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék az ördögöket.
16 Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro,16 Ezt a tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta;
17 poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»;17 ezenkívül Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanérgesznek, azaz mennydörgés fiainak nevezett el;
18 e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo18 és Andrást; Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont,
19 e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.
19 és az iskarióti Júdást, aki elárulta őt.
20 Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare.20 Amint hazaértek, ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még kenyeret sem ehettek.
21 Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».
21 Mikor hozzátartozói ezt meghallották, elmentek, hogy erővel hazavigyék őt, mert azt mondták: »Megháborodott.«
22 Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni».22 Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
23 Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana?23 Ekkor összehívta őket, és példabeszédekben ezt mondta nekik: »Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt?
24 Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi;24 Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn.
25 se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi.25 És ha egy ház meghasonlik önmagával, az a ház nem állhat fenn.
26 Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito.26 Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van.
27 Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa.27 Senki nem mehet be az erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát.
28 In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno;28 Bizony, mondom nektek, hogy minden vétket és káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak az emberek fiainak;
29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna».29 de aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot soha, hanem örök vétek fogja terhelni.«
30 Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro».
30 Mert azt mondták: »Tisztátalan lélek van benne.«
31 Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo.31 Ekkor az anyja és a testvérei odajöttek, és kint megállva üzentek neki, és hívták őt.
32 Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano».32 A körülötte ülő tömegből szóltak is neki: »Íme, anyád és testvéreid keresnek téged odakinn!«
33 Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?».33 Ő így felelt nekik: »Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?«
34 Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli!34 Aztán végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, így szólt: »Íme, az én anyám és testvéreim.
35 Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».35 Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám.«