Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Bamidbàr (במדבר) - Numeri 1


font

1וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר2שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם3מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן4ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא5ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור6לשמעון שלמיאל בן צורישדי7ליהודה נחשון בן עמינדב8ליששכר נתנאל בן צוער9לזבולן אליאב בן חלן10לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור11לבנימן אבידן בן גדעני12לדן אחיעזר בן עמישדי13לאשר פגעיאל בן עכרן14לגד אליסף בן דעואל15לנפתלי אחירע בן עינן16אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם17ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות18ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם19כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני20ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא21פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות22לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא23פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות24לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא25פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים26לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא27פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות28לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא29פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות30לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא31פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות32לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא33פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות34לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא35פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים36לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא37פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות38לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא39פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות40לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא41פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות42בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא43פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות44אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו45ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל46ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים47והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם48וידבר יהוה אל משה לאמר49אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל50ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו51ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת52וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם53והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות54ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו