Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Lettera agli Efesini - מכתב לאפסים 1


font

1אחרי אשר רבים הואילו לחבר ספור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו2כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר3חשבתי לטוב גם אני החפש כל הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר4למען תדע קשט האמרים אשר חנכת בם5כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע6ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו7ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים8ויהי היום ויכהן לפני אלהים בסדר משמרתו9וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטרת ויבא אל היכל יהוה10וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת11וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת12ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו13ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן14והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו15כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו16ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם17והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן18ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים19ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את זאת20והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם21והעם היה מחכה לזכריה ויתמהו כי אחר בהיכל22ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם23ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וילך לו אל ביתו24ויהי אחרי הימים האלה ותהר אלישבע אשתו ותתחבא חמשה חדשים ותאמר25ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם26ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת27אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים28ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים29והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת30ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים31והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע32והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו33ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ34ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש35ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים36והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי37כי לא יפלא מאלהים כל דבר38ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך39ותקם מרים בימים ההם ותמהר ללכת ההרה אל עיר יהודה40ותבא בית זכריה ותברך את אלישבע41ויהי כשמע אלישבע את ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש42ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך43ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי44כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי45ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה46ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה47ותגל רוחי באלהי ישעי48]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו49]94-84[50וחסדו לדור דורים על יראיו51גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם52הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים53רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם54תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו55כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם56ותשב מרים עמה כשלשה חדשים ותשב לביתה57וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן58וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה59ויהי ביום השמיני ויבאו למול את הילד ויקראו אתו זכריה על שם אביו60ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא61ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה62וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו63וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם64ויפתח פיו ולשונו פתאם וידבר ויברך את האלהים65ותפל אימה על כל שכניהם ויספר כל הדברים האלה בכל הרי יהודה66וישימו כל השמעים אל לבם לאמר מה אפוא יהיה הילד הזה ויד יהוה היתה עמו67וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר68ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות69וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו70כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם71ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו72לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו73את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו74להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד75בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו76ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו77לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם78ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום79להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום80ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל