Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Sh'muel (שמואל) - 2 Samuele 1


font

1ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים2ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על ראשו ויהי בבאו אל דוד ויפל ארצה וישתחו3ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי4ויאמר אליו דוד מה היה הדבר הגד נא לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו5ויאמר דוד אל הנער המגיד לו איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו6ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו7ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני8ויאמר לי מי אתה ויאמר אליו עמלקי אנכי9ויאמר אלי עמד נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי10ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרעו ואביאם אל אדני הנה11ויחזק דוד בבגדו ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו12ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם יהוה ועל בית ישראל כי נפלו בחרב13ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי14ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח יהוה15ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו ויכהו וימת16ויאמר אליו דוד דמיך על ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח יהוה17ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו18ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר19הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים20אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים21הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן22מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם23שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו24בנות ישראל אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן25איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על במותיך חלל26צר לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים27איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה