Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Lettera agli Ebrei - מכתב לעברים 1


font

1פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו2אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח3נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם4אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים5בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה6אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים7כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח8והוא גם הודיע אתנו את האבתכם ברוח9בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית10להתהלך כטוב בעיני האדון וככל רצונו ולעשות פרי בכל מעשה טוב ולרבות בדעת אלהים11להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה12ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור13אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו14אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים15והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא16כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו17והוא לפני הכל והכל קים בו18והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל19כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא20ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים21וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים22עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי23אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת24עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה25אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים26את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו27אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד28ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע29ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה