Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Lettera a Tito - מכתב לטיטו 1


font

1פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע2חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח3ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח4כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה5יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו6לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו7אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו8אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל9והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו10על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ11אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו12להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז13ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש14כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו15בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים16לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי17כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו18ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים19ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו20אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים21ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא22וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה23אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל