Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Lettera ai Galati - האיגרת אל הגלטים 1


font

1ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים2ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך3קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו4ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים5ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם6ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער7ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו8אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש9ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן10ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו11ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו12ואחרי כן הוציאו הרוח המדברה13ויהי שם במדבר ארבעים יום והשטן נסהו ויהי עם החיות והמלאכים שרתוהו14ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר15מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה16ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו17ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים18ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו19ויהי כעברו מעט משם וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו וגם המה באניה מתקנים את המכמרות20ויקרא מהרה אליהם ויעזבו את זבדי אביהם באניה עם השכירים וילכו אחריו21ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד22וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים23ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר24אהה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתי מי אתה קדוש האלהים25ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו26ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו27ויבהלו כלם וישאלו איש את רעהו לאמר מה זאת מה היא התורה החדשה אשר אף לרוחות הטמאה בגבורה הוא מצוה והנה שמעות לו28ויצא שמעו מהר בכל מקמות ארץ הגליל29ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי המה ויעקב ויוחנן עמם30וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה31ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם32ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים33וכל העיר נאספו יחדו פתח הבית34וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא נתן את השדים לדבר כי ידעהו35וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם36וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו37וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך38ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי39ויהי קרא בבתי כנסיותיהם בכל הגליל ויגרש את השדים40ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני41וירחם עליו וישלח את ידו ויגע בו ויאמר רצה אנכי טהר42עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר43ויגער בו וימהר להוציאו החוצה44ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם45אך הוא בצאתו החל לקרא הרבה ולהשמיע הדבר עד אשר לא יכל לבוא עוד אל עיר בגלוי כי אם היה ישב מחוץ לעיר במקמות חרבה ויבאו אליו מכל עבריו