Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Seconda lettera di Giovanni - (מכתב שני של יוחנן) 1


font

1פולוס עבד אלהים ושליח ישוע המשיח לפי אמונת בחירי אלהים ודעת האמת אשר לחסידות2עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר3וגלה במועדו את דברו על ידי הקריאה המפקדה בידי על פי מצות האלהים מושיענו4אל טיטוס בנו האמתי לפי אמונה אחת חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח מושיענו5לזאת עזבתיך בקריטי למען תשלים את החסד ותשים זקנים בכל עיר ועיר כאשר צויתיך6אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים7כי פקיד העדה צריך להיות איש תם כסכן לאלהים לא עמד על דעתו ולא רגזן ולא אהב יין ולא בעל אגרף ולא נטה אחרי הבצע8כי אם יהי מכניס ארחים ואהב טוב וצנוע וצדיק וקדוש וכבש את יצרו9ומחזיק בדבר הנאמן כפי ההוראה למען יהיה בכחו להזהיר בלקח הבריא ולהוכיח את המריבים10כי יש הרבה מרדים מדברי הבל ומתעי נפש ובפרט מן המולים11אשר סכור יסכר פיהם ההפכים בתים כלם בהורותם דברים לא כנים עקב בצע12וכבר אמר אחד מהם נביאם אשר בתוכם בני קריטי כזבים הם מעולם וחיות רעות וכרשים עצלים13והעדות הזאת אמת היא ובעבור כן תוכיחם תוכחה קשה למען יהיו בריאים באמונה14ולא ישימו לב אל הגדות היהודים ואל מצות האנשים הסרים מן האמת15הן הכל טהור לטהורים אבל לנטמאים ולאינם מאמינים אין דבר טהור כי נטמאה גם דעתם גם רוחם16אמרים המה כי ידעו את האלהים ובמעשיהם כופרים בו כי מתעבים וממרים הם ולא יצלחו לכל מעשה טוב