Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Malachì (מלאכי) - Malachia 1


font

1ויהי דבר יהוה אל יונה בן אמתי לאמר2קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני3ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה4ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר5וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו ויטלו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם6ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד7ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה8ויאמרו אליו הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי מזה עם אתה9ויאמר אליהם עברי אנכי ואת יהוה אלהי השמים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה10וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים כי מלפני יהוה הוא ברח כי הגיד להם11ויאמרו אליו מה נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים הולך וסער12ויאמר אליהם שאוני והטילני אל הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם13ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם14ויקראו אל יהוה ויאמרו אנה יהוה אל נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל תתן עלינו דם נקיא כי אתה יהוה כאשר חפצת עשית15וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמד הים מזעפו16וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים17וימן יהוה דג גדול לבלע את יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות