Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Shemòt (שמות) - Esodo 1


font

1ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו2ראובן שמעון לוי ויהודה3יששכר זבולן ובנימן4דן ונפתלי גד ואשר5ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים6וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא7ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם8ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף9ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו10הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ11וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס12וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל13ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך14וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך15ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה16ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיה17ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים18ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים19ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו20וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד21ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים22ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון