Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Isaiah (ישעיה) - Isaia 1


font

1אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב2כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה3והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח4לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח5על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים6כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד