Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Divrei Hayamim (דברי הימים) - 1 Cronache 1


font

1אדם שת אנוש2קינן מהללאל ירד3חנוך מתושלח למך4נח שם חם ויפת5בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס6ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה7ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים8בני חם כוש ומצרים פוט וכנען9ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן10וכוש ילד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ11ומצרים ילד את לודיים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים12ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים13וכנען ילד את צידון בכרו ואת חת14ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי15ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני16ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי17בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך18וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר19ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן20ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח21ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה22ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא23ואת אופיר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן24שם ארפכשד שלח25עבר פלג רעו26שרוג נחור תרח27אברם הוא אברהם28בני אברהם יצחק וישמעאל29אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם30משמע ודומה משא חדד ותימא31יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל32ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן33ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה34ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל35בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח36בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק37בני רעואל נחת זרח שמה ומזה38ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן39ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע40בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה41בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן42בני אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן43ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלע בן בעור ושם עירו דנהבה44וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה45וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני46וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עיות47וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה48וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר49וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור50וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב51וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה אלוף יתת52אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן53אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר54אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום