Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Zekharya (זכריה) - Zaccaria 1


font

1חזון עבדיה כה אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה2הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד3זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ4אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יהוה5אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות6איך נחפשו עשו נבעו מצפניו7עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו8הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו9וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל10מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם11ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל גם אתה כאחד מהם12ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה13אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו14ואל תעמד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה15כי קרוב יום יהוה על כל הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך16כי כאשר שתיתם על הר קדשי ישתו כל הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו17ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם18והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר19וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד20וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב21ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה