Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Seconda lettera di Pietro - (מכתב שני של פיטר) 1


font

1פולוס שליח ישוע המשיח כמצות האלהים מושיענו והאדון ישוע המשיח תקותנו2אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו3הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה4ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה5כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה6יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי תהו7בחשבם להיות מורי תורה ואינם מבינים מה הם אמרים ומה הם מחליטים8אבל ידענו כי התורה טובה היא אם יתנהג בה האדם כתורה9בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים10וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא11כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי12והנני מודה לישוע המשיח אדנינו המאזרני חיל כי חשבני נאמן וישימני למשרת לו13אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה14ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע15נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם16ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם17ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן18את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה19לאחז באמונה וברוח הטובה אשר יש מאסים בה ותשבר אנית אמונתם20ומהם הומניוס ואלכסנדר אשר מסרתים לשטן למען יוסרו לבלתי גדף עוד