Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Lettera ai Filippesi - מכתב לפיליפאים 1


font

1בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר2הוא היה בראשית אצל האלהים3הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה4בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם5והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו6ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן7הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו8הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור9האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם10בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו11הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו12והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו13אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו14והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת15ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה16וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד17כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח18את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע19וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה20ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח21וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא22ויאמרו אליו מי זה אתה למען נשיב לשלחינו דבר מה תאמר עליך23ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא24והמשלחים היו מן הפרושים25וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא26ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו27הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו28זאת היתה בבית עברה מעבר לירדן מקום אשר יוחנן מטביל שם29ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם30זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה31ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים32ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו33ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש34ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים35ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמד ושנים מתלמידיו עמו36ויבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלהים37ושני תלמידיו שמעו את דברו וילכו אחרי ישוע38ויפן ישוע אחריו וירא אתם הלכים אחריו ויאמר אליהם מה תבקשו ויאמרו אליו רבי פרושו מורי איפה תלין39ויאמר אליהם באו וראו ויבאו ויראו את מקום מלונו וישבו עמו ביום ההוא והעת כשעה העשירית40ואחד מן השנים אשר שמעו מאת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדרי אחי שמעון פטרוס41הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו את המשיח מצאנו אשר תרגומו כריסטוס42ויוליכהו אל ישוע ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר שמעון בן יונה לך יקרא כיפא אשר תרגומו פטרוס43ויהי ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את פילפוס ויאמר אליו לך אחרי44ופילפוס היה מבית צידה עיר אנדרי ופטרוס45ויפגע פילפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו אתו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת46ויאמר אליו נתנאל המנצרת תצא לנו טובה ויאמר אליו בא וראה47וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה48ויאמר אליו נתנאל מאין ידעתני ויען ישוע ויאמר לו בטרם קרא לך פילפוס בהיותך תחת התאנה אנכי ראיתיך49ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל50ויען ישוע ויאמר אליו על אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה51ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לכם מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עלים וירדים על בן אלהים