Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Seconda lettera ai Corinzi (מכתב שני לקורינתים) 1


font

1ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם2אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו3ויהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר ופרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם4ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון5ושלמון הוליד את בעז מרחב ובעז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי6וישי הוליד את דוד המלך ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה7ושלמה הוליד את רחבעם ורחבעם הוליד את אביה ואביה הוליד את אסא8ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו9ועזיהו הוליד את יותם ויותם הוליד את אחז ואחז הוליד את יחזקיהו10ויחזקיהו הוליד את מנשה ומנשה הוליד את אמון ואמון הוליד את יאשיהו11ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל12ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל13וזרבבל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את אליקים ואליקים הוליד את עזור14ועזור הוליד את צדוק וצדוק הוליד את יכין ויכין הוליד את אליהוד15ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב16ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח17והנה כל הדרות מן אברהם עד דוד ארבעה עשר דרות ומן דוד עד גלות בבל ארבעה עשר דרות ומעת גלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דרות18והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש19ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר20הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא21והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם22ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר23הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו24וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צוהו מלאך יהוה ויקח אליו את אשתו25ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע