Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Yermĭyahu ( ירמיהו) - Geremia 1


font

1משלי שלמה בן דוד מלך ישראל2לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה3לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים4לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה5ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה6להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם7יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו8שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך9כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך10בני אם יפתוך חטאים אל תבא11אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם12נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור13כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל14גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו15בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם16כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם17כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף18והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם19כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח20חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה21בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר22עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת23תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם24יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב25ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם26גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם27בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה28אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני29תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו30לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי31ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו32כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם33ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה