Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Vangelo secondo Matteo - הבשורה על-פי מתי 1


font

1דבר יהוה אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שמרון וירושלם2שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו3כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ4ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד5בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם6ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה7וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו8על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה9כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שער עמי עד ירושלם10בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי11עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו12כי חלה לטוב יושבת מרות כי ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם13רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל14לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל15עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד עדלם יבוא כבוד ישראל16קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך