Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Vangelo secondo Marco - הבשורה על-פי מרקוס 1


font

1משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי2אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו3יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו4גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל5הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה6לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו7טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו8ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך9מה תחשבון אל יהוה כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה10כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא11ממך יצא חשב על יהוה רעה יעץ בליעל12כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד13ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק14וצוה עליך יהוה לא יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות15הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת