Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Seconda lettera ai Tessalonicesi (מכתב שני לסלוניקים) 1


font

1פולוס המקרא להיות שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וסוסתניס אחינו2אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו3חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח4אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע5אשר עשרתם בו בכל בכל דבור ובכל דעת6באשר עדות המשיח התקימה בכם7עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח8אשר גם יקים אתכם ער עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח9נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו10והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת11כי הגד לי עליכם ביד בני בית כלואה כי יש מריבות ביניכם12וזאת אני אמר כי איש איש מכם זה אמר לפולוס וזה לאפולוס וזה לכיפא וזה למשיח הנני13הכי חלק המשיח הכי פולוס נצלב בעדכם או לשם פולוס נטבלתם14אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם כי אם את קרספוס ואת גיוס15פן יאמרו כי לשמי טבלתי16אך טבלתי גם את בני בית אסטפנוס ומלבד אלה אינני ידע אם טבלתי עוד איש אחר17כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח18כי דבר הצלב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים הוא19כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר20איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה21כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את האלהים בחכמה היה רצון לפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים22כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה23ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים24אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים25יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם26כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים המה החכמים לפי הבשר לא רבים השליטים ולא רבים החרים27כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק28ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו29כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר30וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון31ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה