Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Tsefanjà (צפניה) - Sofonia 1


font

1דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל2שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם3עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר4יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל5הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם6כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו7שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה8אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה9הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה10שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר11הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה12הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם13חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך14קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה15אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא16הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל17עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן18מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו19אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה20גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר