Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Apocalisse - אַפּוֹקָלִיפּסָה 1


font

1יעקב עבד אלהים ואדנינו ישוע המשיח שאל לשלום שנים עשר השבטים הנפוצים2אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים3בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות4והסבלנות שלמה תהיה בפעלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר5ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו6רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש7והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה8איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו9אבל האח השפל יתהלל ברוממתו10והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר11כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו12אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו13אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש14כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו15ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות16אל תתעו אחי אהובי17כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו18הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו19על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס20כי כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים21לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם22והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם23כי האיש אשר רק שמע את הדבר ולא עשהו נמשל לאיש מביט את תאר הויתו במראה24כי הביט אל מראהו וילך לו וברגע שכח מה תארו25אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו26איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה27זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם