Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Atti degli Apostoli - מעשי השליחים 1


font

1בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר יהוה ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר2כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא עת בית יהוה להבנות3ויהי דבר יהוה ביד חגי הנביא לאמר4העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב5ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם6זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב7כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם8עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבד אמר יהוה9פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו10על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה11ואקרא חרב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפים12וישמע זרבבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה13ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם יהוה14ויער יהוה את רוח זרבבל בן שלתיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית יהוה צבאות אלהיהם15ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך