Scrutatio

Friday, 24 May 2024 - Maria Ausiliatrice ( Letture di oggi)

Lettera ai Filippesi 1


font
NOVA VULGATAKÁLDI-NEOVULGÁTA
1 Paulus et Timotheus servi Christi Iesu omnibus sanctis in Christo Iesu,qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconis:1 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, Krisztus Jézus összes szentjének Filippiben az elöljárókkal és a diákonusokkal együtt.
2 gratia vobis et pax a Deo Patrenostro et Domino Iesu Christo.2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!
3 Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri,3 Valahányszor megemlékezem rólatok, hálát adok Istenemnek,
4 semper in omni oratione mea pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens4 és mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért,
5 super communione vestra in evangelio a prima die usque nunc;5 mivel részt vesztek az evangélium szolgálatában az első naptól kezdve mindmáig.
6 confidens hocipsum, quia, qui coepit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem ChristiIesu;6 Bízom is abban, hogy aki megkezdte bennetek a jó művet, teljessé teszi azt Krisztus Jézus napjáig.
7 sicut est mihi iustum hoc sentire pro omnibus vobis, eo quod habeam incorde vos et in vinculis meis et in defensione et confirmatione evangelii sociosgratiae meae omnes vos esse.7 Illő is, hogy így gondolkozzam mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, akik a bilincseimben, valamint az evangélium védelmezésében és megerősítésében mindannyian részesei vagytok a nekem juttatott kegyelemnek.
8 Testis enim mihi Deus, quomodo cupiam omnes vosin visceribus Christi Iesu.8 Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében.
9 Et hoc oro, ut caritas vestra magis ac magisabundet in scientia et omni sensu,9 Azért imádkozom, hogy szeretetetek mindjobban gazdagodjék megismerésben és teljes megértésben,
10 ut probetis potiora, ut sitis sinceri etsine offensa in diem Christi,10 hogy meg tudjátok ítélni, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára,
11 repleti fructu iustitiae, qui est per IesumChristum, in gloriam et laudem Dei.
11 telve az igaz életnek Jézus Krisztus által szerzett gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére.
12 Scire autem vos volo, fratres, quia, quae circa me sunt, magis ad profectumvenerunt evangelii,12 Tudomásotokra akarom hozni, testvérek, hogy jelen körülményeim inkább hasznára vannak az evangéliumnak,
13 ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omnipraetorio et in ceteris omnibus;13 mert az egész császári testőrségben és máshol is ismeretes lett, hogy bilincseimet Krisztusért viselem,
14 et plures e fratribus in Domino confidentesvinculis meis, abundantius audere sine timore verbum loqui.14 és az Úrban való testvérek többsége bilincseimből bizalmat merítve bátrabban, félelem nélkül meri hirdetni az igét.
15 Quidam quidem etpropter invidiam et contentionem, quidam autem et propter bonam voluntatemChristum praedicant;15 Némelyek ugyan irigységből és versengésből, mások azonban jóakaratból hirdetik Krisztust.
16 hi quidem ex caritate scientes quoniam in defensionemevangelii positus sum,16 Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelméért vagyok itt;
17 illi autem ex contentione Christum annuntiant, nonsincere, existimantes pressuram se suscitare vinculis meis.17 azok meg versengésből, nem tiszta szándékkal hirdetik Krisztust, s azt hiszik, hogy lelki kínt okoznak bilincseimben.
18 Quid enim? Dumomni modo, sive sub obtentu sive in veritate, Christus annuntietur, et in hocgaudeo; sed et gaudebo,18 De mit számít ez? Csak Krisztust hirdessék bármi módon, akár hátsó gondolattal, akár őszinte szándékkal. Én örülök neki. Sőt, ezután is örülni fogok,
19 scio enim quia hoc mihi proveniet in salutem pervestram orationem et subministrationem Spiritus Iesu Christi,19 mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik imádságotok és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által.
20 secundumexspectationem et spem meam quia in nullo confundar, sed in omni fiducia, sicutsemper et nunc, magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam sive permortem.
20 Ez az én várakozásom és reménységem, hogy semmiben sem szégyenülök meg, ellenkezőleg, teljes a bizalmam, hogy mint mindig, úgy most is megdicsőül Krisztus az én testemben, akár élet, akár halál által.
21 Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum.21 Mert számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.
22 Quod si vivere in carne, hicmihi fructus operis est, et quid eligam ignoro.22 De ha az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor nem tudom, mit válasszak.
23 Coartor autem ex his duobus:desiderium habens dissolvi et cum Christo esse, multo magis melius;23 A kettő között vívódom: szeretnék elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb lenne,
24 permanereautem in carne, magis necessarium est propter vos.24 tiértetek viszont szükségesebb, hogy a testben maradjak.
25 Et hoc confidens, scioquia manebo et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum et gaudium fidei,25 Mivel meg vagyok erről győződve, tudom, hogy maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti előrehaladásotok érdekében, és hitből fakadó örömötökre,
26 ut gloriatio vestra abundet in Christo Iesu in me, per meum adventum iterum advos.
26 hogy még inkább dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor újból elmegyek hozzátok.
27 Tantum digne evangelio Christi conversamini, ut sive cum venero et viderovos, sive absens audiam de vobis quia statis in uno Spiritu unanimes,concertantes fide evangelii;27 Ezért tehát éljetek is méltón Krisztus evangéliumához, hogy akár elmegyek és meglátlak benneteket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy egy Lélekben vagytok, egyetértően együtt küzdötök az evangélium hitéért,
28 et in nullo perterriti ab adversariis, quod estillis indicium perditionis, vobis autem salutis, et hoc a Deo;28 és egyáltalán nem rettentek meg az ellenfelektől. Ez számukra a kárhozatnak, számotokra pedig az üdvösségnek a jele, mégpedig Istentől.
29 quia vobis hocdonatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illopatiamini29 Mert Krisztusért ti nem csak azt a kegyelmet kaptátok, hogy higgyetek benne, hanem hogy szenvedjetek is érte,
30 idem certamen habentes, quale vidistis in me et nunc auditis in me.
30 hiszen ti is ugyanazt a harcot vívjátok, amelyet nálam láttatok, és amelyet most felőlem hallotok.