Scrutatio

Sunday, 14 July 2024 - San Camillo de Lellis ( Letture di oggi)

Lettera a Filemone - מכתב לפילמון 1


font

1פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים2חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח3אודה לאלהי מדי זכרי אתכם4ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם5על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה6ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח7כאשר ראוי לי לחשב ככה על כלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי ובחזקי את הבשורה באשר כלכם חברי בחסד8כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח9ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת10למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח11מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו12והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה13עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים14ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד15הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה16אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי17ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה18אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח19כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח20ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי21כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי22אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר23כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר24אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם25ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם26למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם27רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה28ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא29כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו30כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי