Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Lettera a Filemone - מכתב לפילמון 3


font

1ובכן אחי שמחו באדנינו הן לכתב ולשנות כזאת אליכם עלי איננו לטרח ולכם הוא לחזוק2הזהרו מן הכלבים הזהרו מן הפעלים הרעים הזהרו מן החתוך3כי אנחנו בני המילה העבדים את האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר4אף כי גם לי יש לבטח בבשר ואם יחשב איש שיוכל לבטח בבשר הנה אני יותר ממנו5אשר אני נמול בן שמונת ימים מבני ישראל משבט בנימין עברי מן העברים6לפי התורה פרוש בקנאתי רדף את העדה ולפי צדקת התורה בלי שמץ7אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח8וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו9ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה10לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו11להגיע אם אוכל אל תחית המתים12לא כאלו השגתי כבר או כאלו השלמתי אבל ארדף אולי אשיג כאשר גם השיגני המשיח ישוע13אחי אינני חשב כי כבר השגתי אך אחת דברתי כי שכח אני את אשר מאחרי ואשתטח אל אשר לפני14וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע15לכן מי שהוא שלם בנו כן יחשב ואם תחשבו מחשבה אחרת גם זאת יגלה לכם האלהים16רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד17אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם18כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם19כי רבים המתהלכים אשר עליהם אמרתי לכם פעמים הרבה ועתה גם בבכי אני אמר כי הם איבי צלב המשיח20אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד21כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃ [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]