Scrutatio

Wenesday, 19 June 2024 - San Romualdo ( Letture di oggi)

Lettera a Filemone - מכתב לפילמון 4


font

1ועתה אחי החביבים והחמודים שמחתי ועטרת ראשי עמדו נא כן באדנינו חביבי2את אבהודיה אני מזהיר ואת סונטיכי אני מזהיר להיות לב אחד באדנינו3ואתה חברי הנצמד לי באמת אף ממך אני מבקש להיות להן לעזר אשר יגעו עמדי על הבשורה עם קלימיס ועם שאר תמכי אשר שמותם יחד בספר החיים4שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו5ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון6אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו7ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע8ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם9אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם10ואני שמחתי מאד באדנינו כי עתה הפעם החלפתם כח להשגיח עלי וגם משגיחים הייתם עד כה אך לא עלתה בידכם11ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי12ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר13כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי14אבל היטבתם לעשות בהתחברכם אלי בצרתי15וידעתם גם אתם פילפיים כי בראשית הבשורה כצאתי ממקדוניא לא התחברה לי אחת מן הקהלות בעשק משא ומתן כי אם אתם בלבד16כי גם בתסלוניקי שלחתם לי את צרכי פעם ושתים17לא שאבקש את המתן אך אבקש הפרי אשר ירבה בחשבנכם18ואני קבלתי את הכל ויש לי די והותר ואני נמלאתי ריח ניחח בקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם זבח ערב ורצוי לאלהים19ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע20ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן21שאלו לשלום כל קדוש במשיח ישוע האחים אשר עמדי שאלים לשלומכם22כל הקדשים שאלים לשלומכם וביותר אלה אשר מבית הקיסר23חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן