Scrutatio

Thursday, 18 July 2024 - Santa Sinforosa e sette figli ( Letture di oggi)

Devarìm (דברים) - Deuteronomio 1


font

1אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב2אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע3ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם4אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי5בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר6יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה7פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת8ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם9ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם10יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב11יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם12איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם13הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם14ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות15ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם16ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו17לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו18ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון19ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע20ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו21ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת22ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן23וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט24ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל וירגלו אתה25ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו26ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם27ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו28אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם29ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם30יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם31ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה32ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם33ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם34וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר35אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם36זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה37גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם38יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל39וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה40ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף41ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה42ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם43ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה44ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה45ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם46ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם