Scrutatio

Wenesday, 17 April 2024 - Santa Caterina Tekakwitha ( Letture di oggi)

Yermĭyahu ( ירמיהו) - Geremia 21


font

1פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו2כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה3עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח4רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת5מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור6פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות7שד רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט8הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו9טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר10נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו11בענש לץ יחכם פתי ובהשכיל לחכם יקח דעת12משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע13אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה14מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה15שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און16אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח17איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר18כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד19טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס20אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו21רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד22עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה23שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו24זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון25תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות26כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך27זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו28עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר29העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו30אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה31סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה