Scrutatio

Sunday, 14 July 2024 - San Camillo de Lellis ( Letture di oggi)

Lettera di Giuda - (מכתב יהודה) 1


font

1האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו2אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות3והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים4ויגדל מאד מן המלאכים כאשר השם אשר נחלו יקר הוא משלהם5כי אל מי מן המלאכים אמר מעולם בני אתה אני היום ילדתיך ועוד אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן6ובהביאו את הבכור שנית לעולם אמר והשתחוו לו כל מלאכים אלהים7הן על המלאכים הוא אמר עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט8אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך9אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך10ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים11המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו12כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו13ואל מי מן המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך14הלא הם כלם רוחות השרת שלוחים לעזרה בעד העתידים לרשת את הישועה