Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Terza lettera di Giovanni - (מכתב שלישי של יוחנן) 1


font

1פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו2ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך3חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח4מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי5אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר בך לאדנינו ישוע ולכל הקדושים6למען אשר תאמץ התחברות אמונתך בדעת כל טוב אשר בכם לשם המשיח7כי שמחה גדולה ונחמה יש לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים אחי על ידיך8לכן אף כי יש לי בטחון רב במשיח לצותך את הראוי לך הנה בחרתי למען האהבה לחלות את פניך9כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח10אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס11אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך12ואתה קבל נא אתו שהוא מעי13חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה14אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה15כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה לך לעולם16ומעתה לא כעבד כי אם למעלה מעבד כאח אהוב שכן הוא לי ביותר ואף כי לך הן בבשר הן באדון17והנה אם תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני18ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי19אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך20כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון21בבטחוני כי תשמע לי כתבתי אליך ויודע אני כי תעשה יותר ממה שאמרתי22ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם23אפפרס האסור אתי במשיח ישוע24ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך25חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן