Scrutatio

Tuesday, 25 June 2024 - San Guglielmo ( Letture di oggi)

Vangelo secondo Matteo - הבשורה על-פי מתי 7


font

1אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי2אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם3על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה4טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם5אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך6כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו7ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי8אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי9זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו10ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות11יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק12יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר13והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם14רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם15כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות16יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה17ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך18מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא19ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם20תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם