Scrutatio

Friday, 14 June 2024 - Sant´ Eliseo ( Letture di oggi)

Micà (מיכה) - Michea 22


font

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר2ואתה בן אדם התשפט התשפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה3ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשתה גלולים עליה לטמאה4בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות5הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך טמאת השם רבת המהומה6הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם7אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך8קדשי בזית ואת שבתתי חללת9אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך10ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך11ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך12שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה13והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך14היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי15והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך16ונחלת בך לעיני גוים וידעת כי אני יהוה17ויהי דבר יהוה אלי לאמר18בן אדם היו לי בית ישראל לסוג כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו19לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם20קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם21וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה22כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם23ויהי דבר יהוה אלי לאמר24בן אדם אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה ביום זעם25קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה26כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם27שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע28ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר29עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט30ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי31ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה