Scrutatio

Saturday, 18 May 2024 - San Giovanni I papa ( Letture di oggi)

Amos 7


font
NOVA VULGATAKÁLDI-NEOVULGÁTA
1 Haec ostendit mihi Dominus Deus: et ecce, ipse formabat lo custas inprincipio, cum germinarent serotinae fruges; et ecce fruges serotinae postfruges demessas regis.1 A következő dolgot mutatta nekem az Úr Isten: Íme, sáskákat alkotott, amikor a mező sarjadni kezdett; a királyi kaszálás után lett ez a sarjú.
2 Et factum est, cum consummasset comedere herbam terrae,dixi: “Domine Deus, propitius esto, obsecro; quomodo stabit Iacob, quiaparvulus est? ”.2 Mikor ezek megették a föld egész füvét, így szóltam: »Úr Isten, irgalmazz, kérlek! Hogyan állhat fenn Jákob, hiszen kicsiny ő?«
3 Misertus est Dominus super hoc. “ Non erit ”, dixitDominus Deus.
3 Megkönyörült erre az Úr: »Nem fog megtörténni!« – mondja az Úr.
4 Haec ostendit mihi Dominus Deus: et ecce, vocabat ad iudicium per ignemDominus Deus, et devoravit abyssum magnam et comedit simul partem.4 A következő dolgot mutatta nekem az Úr Isten: Íme, tüzet hívott elő az Úr Isten az ítéletre, és az elégette a nagy mélységet és megemésztette a mezőt is.
5 Et dixi:“ Domine Deus, quiesce, obsecro; quomodo stabit Iacob, quia parvulus est? ”.5 Ekkor így szóltam: »Úr Isten, hagyd abba, kérlek! Hogyan állhat fenn Jákob, hiszen kicsiny ő?«
6 Misertus est Dominus super hoc. “ Sed et istud non erit ”, dicit DominusDeus.
6 Megkönyörült erre az Úr: »Ez sem fog megtörténni!« – mondja az Úr Isten.
7 Haec ostendit mihi Dominus Deus: ecce vir stans super murum litum, et in manueius trulla caementarii.7 A következő dolgot mutatta nekem az Úr: Íme, egy ember állt a betapasztott falon, és kezében mérőón volt.
8 Et dixit Dominus ad me: “ Quid tu vides, Amos? ”.Et dixi: “ Trullam caementarii ”. Et dixit Dominus: “Ecce ego ponamtrullam in medio populi mei Israel; non adiciam ultra ignoscere ei.8 És mondta nekem az Úr: »Mit látsz, Ámosz?« És így szóltam: »Mérőónt.« Erre mondta az Úr: »Íme, lemérem népemet, Izraelt mérőónnal, és többé nem bocsátok meg neki.
9 Etdemolientur excelsa Isaac, et sanctuaria Israel desolabuntur, et consurgam superdomum Ieroboam in gladio ”.9 És lerombolják Izsák magaslatait, és Izrael szentélyeit elpusztítják, és karddal támadok Jeroboám háza ellen!«
10 Et misit Amasias sacerdos Bethel ad Ieroboam regem Israel dicens: “Conspiravit contra te Amos in medio domus Israel; non poterit terra sustinereuniversos sermones eius.10 És Amaszja, Bétel papja, ezt az üzenetet küldte Jeroboámhoz, Izrael királyához: »Összeesküvést szít ellened Ámosz Izrael házában; az ország nem viselheti el mindenféle beszédjét!
11 Haec enim dicit Amos: “In gladio morieturIeroboam, et Israel captivus migrabit de terra sua” ”.11 Azt mondja ugyanis Ámosz: ‘Kard által fog meghalni Jeroboám, és Izraelt fogságba hurcolják országából!’«
12 Et dixit Amasiasad Amos: “ Qui vides, gradere. Fuge in terram Iudae et comede ibi panem etprophetabis ibi;12 Á- moszhoz pedig így szólt Amaszja: »Eredj innen, próféta! Fuss Júda földjére, ott edd kenyeredet, és ott prófétálj!
13 et in Bethel non adicies ultra ut prophetes, quiasanctuarium regis est, et domus regni est ”.13 De Bételben ne prófétálj többé, mert ez királyi szentély és a királyság temploma!«
14 Responditque Amos et dixit adAmasiam:
“ Non sum propheta
et non sum filius prophetae;
sed armentarius ego sum, vellicans sycomoros.
14 Felelt erre Ámosz és mondta Amaszjának: »Nem vagyok én próféta, sem próféta fia; pásztor vagyok én, és vadfügét szurkálgatok.
15 Et tulit me Dominus,
cum sequerer gregem,
et dixit Dominus ad me:
“Vade, propheta ad populum meum Israel”.
15 De az Úr meghívott engem, amikor a nyájat tereltem, és mondta nekem az Úr: ‘Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek!’
16 Et nunc audi verbum Domini. Tu dicis: “Non prophetabis super Israel et nonstillabis verba super domum Isaac”.16 Most pedig halljad az Úr szavát: Te így szólsz: ‘Ne prófétálj Izrael ellen, és ne fakadj ki Izsák háza ellen!’
17 Propter hoc haec dicit Dominus: “Uxortua in civitate fornicabitur, et filii tui et filiae tuae in gladio cadent, ethumus tua funiculo metietur; et tu in terra polluta morieris, et Israel captivusmigrabit de terra sua” ”.
17 Ezért így szól az Úr: ‘Feleséged a város paráznája lesz, fiaid és leányaid kard által hullanak el, földedet kötéllel felmérik, és te tisztátalan földön halsz meg, és Izraelt országából fogságba hurcolják!’«