Scrutatio

Monday, 15 April 2024 - San Damiano de Veuster ( Letture di oggi)

Numeri 3


font
BIBBIA CEI 1974KÁLDI-NEOVULGÁTA
1 Questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè quando il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai.1 A következők voltak Áron és Mózes nemzedékei azon a napon, amelyen az Úr Mózeshez szólt, a Sínai hegyén.
2 Questi sono i nomi dei figli di Aronne: Nadab il primogenito, Abiu, Eleazaro e Itamar.2 A következő volt Áron fiainak neve: az elsőszülött Nádáb, azután Ábiu, Eleazár és Itamár.
3 Tali i nomi dei figli di Aronne che ricevettero l'unzione come sacerdoti e furono consacrati per esercitare il sacerdozio.3 Ez volt a neve Áron fiainak, a papoknak, akiket felkentek, s akiknek kezét felavatták és felszentelték, hogy papokká legyenek.
4 Nadab e Abiu morirono davanti al Signore, quando offrirono fuoco profano davanti al Signore, nel deserto del Sinai. Essi non avevano figli ed Eleazaro e Itamar esercitarono il sacerdozio in presenza di Aronne, loro padre.
4 Nádáb és Ábiu azonban utód nélkül meghaltak, amikor idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt a Sínai pusztájában, s így Eleazár és Itamár voltak a papok atyjuk, Áron színe előtt.
5 Il Signore disse a Mosè:5 Így szólt az Úr Mózeshez:
6 "Fa' avvicinare la tribù dei leviti e presentala al sacerdote Aronne, perché sia al suo servizio.6 »Hozasd elő Lévi törzsét és állítsd Áron pap színe elé, hogy szolgáljanak neki, teljesítsék parancsait
7 Essi custodiranno quanto è affidato a lui e a tutta la comunità davanti alla tenda del convegno e presteranno servizio alla Dimora.7 és lássák el mindazt, ami a bizonyság sátra előtt a közösség tisztéhez tartozik:
8 Avranno in custodia tutti gli arredi della tenda del convegno e di quanto è affidato agli Israeliti e presteranno servizio alla Dimora.8 viseljék gondját a sátor eszközeinek és lássák el a hajlék szolgálatát.
9 Assegnerai i leviti ad Aronne e ai suoi figli; essi gli sono dati tutti tra gli Israeliti.9 Add tehát oda ajándékul a levitákat
10 Tu stabilirai Aronne e i suoi figli, perché custodiscano le funzioni del loro sacerdozio; l'estraneo che vi si accosterà sarà messo a morte".
10 Áronnak és fiainak, nekik engedjék át őket Izrael fiai, de Áront és fiait rendeld a papi szolgálatra: ha rajtuk kívül álló közelít a szolgálathoz, halállal lakoljon.«
11 Il Signore disse a Mosè:11 Így szólt továbbá az Úr Mózeshez:
12 "Ecco, io ho scelto i leviti tra gli Israeliti al posto di ogni primogenito che nasce per primo dal seno materno tra gli Israeliti; i leviti saranno miei,12 »Elhatároztam, hogy elveszem a levitákat Izrael fiaitól, cserébe minden elsőszülöttért, amely méhet nyit Izrael fiai között, hogy az enyéim legyenek a leviták.
13 perché ogni primogenito è mio. Quando io colpii tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi riservai in Israele tutti i primogeniti degli uomini e degli animali; essi saranno miei. Io sono il Signore".
13 Az enyém ugyanis minden elsőszülött attól kezdve, hogy megvertem az elsőszülötteket Egyiptom földjén. Magamnak szenteltem mindent, ami elsőnek születik Izraelben, akár ember, akár állat: az enyémek. Én vagyok az Úr!«
14 Il Signore disse a Mosè nel deserto del Sinai:14 Így szólt ezután az Úr Mózeshez a Sínai pusztájában:
15 "Fa' il censimento dei figli di Levi, secondo i casati dei loro padri e le loro famiglie; farai il censimento di tutti i maschi dall'età di un mese in su".15 »Számláld meg Lévi fiait, nagycsaládjaik és nemzetségeik szerint, minden férfit, az egyhónapostól kezdve felfelé!«
16 Mosè ne fece il censimento secondo l'ordine del Signore, come gli era stato comandato di fare.
16 Meg is számlálta őket Mózes, amint az Úr parancsolta,
17 Questi sono i figli di Levi secondo i loro nomi: Gherson, Keat e Merari.17 és a következők voltak Lévi fiai, nevük szerint: Gerson, Kaát és Merári.
18 Questi i nomi dei figli di Gherson, secondo le loro famiglie: Libni e Simei.18 Gerson fiai voltak: Libni és Szemei,
19 I figli di Keat secondo le loro famiglie: Amram, Isear, Ebron e Uzziel.19 Kaát fiai: Amrám, Iszaár, Hebron és Oziel,
20 I figli di Merari secondo le loro famiglie: Macli e Musi. Queste sono le famiglie dei leviti secondo i loro casati paterni.
20 Merári fiai: Moholi és Músi.
21 Da Gherson discendono la famiglia dei Libniti e la famiglia dei Simeiti, che formano le famiglie dei Ghersoniti.21 Gersontól két nemzetség volt: a libnita és a szemeita;
22 Coloro che furono registrati, contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, erano settemilacinquecento.22 megszámlált, egyhónapos és annál idősebb férfiak: hétezer-ötszáz.
23 Le famiglie dei Ghersoniti avevano il campo dietro la Dimora, a occidente.23 Ők a hajlék mögött, nyugaton táborozzanak,
24 Il capo del casato paterno per i Ghersoniti era Eliasaf, figlio di Lael.24 Eliászáf, Láel fia fejedelem alatt.
25 Per quello che riguarda la tenda del convegno i figli di Gherson avevano la custodia della Dimora e della tenda, della sua coperta, della cortina all'ingresso della tenda del convegno,25 Az ő gondjuk legyen a szövetség sátrában:
26 dei tendaggi del recinto e della cortina alla porta del recinto intorno alla Dimora e all'altare e delle corde per tutto il suo impianto.
26 maga a hajlék és takarója, a szövetség sátrának ajtajára való lepel, az udvar kárpitjai, a hajlék udvarának bejáratára való lepel, mindaz, ami az oltár szolgálatához tartozik, meg a sátor kötelei és összes szerszáma.
27 Da Keat discendono la famiglia degli Amramiti, la famiglia degli Iseariti, la famiglia degli Ebroniti e la famiglia degli Uzzieliti, che formano le famiglie dei Keatiti.27 Kaát nemzetségéhez tartozott az amrámiták, az iszaáriták, a hebroniták és az ozieliták nemzetsége. Ezek a kaátiták nemzetségei; megszámlálva nevük szerint,
28 Contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, erano ottomilaseicento, che avevano la custodia del santuario.28 a férfiak, az egyhónaposok, s az azoknál idősebbek, összesen: nyolcezer-hatszáz. Ők viseljék gondját a szentélynek,
29 Le famiglie dei figli di Keat avevano il campo al lato meridionale della Dimora.29 a déli oldalon táborozzanak,
30 Il capo del casato paterno per i Keatiti era Elisafan, figlio di Uzziel.30 fejedelmük Eliszafán, Oziel fia legyen.
31 Alla loro custodia erano affidati l'arca, la tavola, il candelabro, gli altari e gli arredi del santuario con cui si esercita il ministero, il velo e quanto si riferisce al suo impianto.31 Az ő gondjuk legyen: a láda, az asztal, a mécstartó, az oltárok, a szentély azon eszközei, amelyekkel szolgálatukat végzik, a függöny s minden ilyenféle felszerelés.
32 Il capo supremo dei leviti era Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne; egli aveva la sorveglianza di quelli che attendevano alla custodia del santuario.
32 A leviták fejedelmeinek fejedelme, Eleazár, Áron papnak a fia, ügyeljen fel azokra, akik a szentély dolgairól gondoskodnak.
33 Da Merari discendono la famiglia dei Macliti e la famiglia dei Musiti che formano le famiglie di Merari.33 Meráritól volt a moholiták és a músiták nemzetsége; nevük szerint megszámlálva,
34 Coloro che furono registrati, contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, erano seimiladuecento.34 a férfiak, az egyhónaposok és az azoknál idősebbek, összesen: hatezer-kétszáz.
35 Il capo del casato paterno per le famiglie di Merari era Suriel, figlio di Abicail. Essi avevano il campo dal lato settentrionale della Dimora.35 Fejedelmük Szuriel, Abihail fia. Az északi oldalon táborozzanak.
36 Alla custodia dei figli di Merari furono affidati le tavole della Dimora, le sue stanghe, le sue colonne e le loro basi, tutti i suoi arredi e quanto si riferisce al suo impianto,36 Gondjuk: a hajlék deszkái, rúdjai, oszlopai, ezek talpai s mindaz, ami az ilyesmi ellátásához tartozik,
37 le colonne del recinto tutto intorno, le loro basi, i loro picchetti e le loro corde.37 meg körben az udvar oszlopai s azok talpai, cövekei s kötelei.
38 Sul davanti della Dimora a oriente, di fronte alla tenda del convegno, verso levante, avevano il campo Mosè, Aronne e i suoi figli; essi avevano la custodia del santuario invece degli Israeliti; l'estraneo che vi si avvicinava sarebbe stato messo a morte.
38 A szövetség hajléka előtt, azaz a keleti oldalon Mózes, Áron és ennek fiai táborozzanak; ők lássák el a szentélyt Izrael fiai között: bárki más közelít hozzá, halállal lakoljon.
39 Tutti i leviti di cui Mosè e Aronne fecero il censimento secondo le loro famiglie per ordine del Signore, tutti i maschi dall'età di un mese in su, erano ventiduemila.
39 A férfiak, egyhónapos és annál idősebb leviták, akiket Mózes és Áron az Úr parancsa szerint nemzetségenként megszámlált, összesen huszonkétezren voltak.
40 Il Signore disse a Mosè: "Fa' il censimento di tutti i primogeniti maschi tra gli Israeliti dall'età di un mese in su e fa' il censimento dei loro nomi.40 Azt mondta ekkor az Úr Mózesnek: »Számláld meg Izrael fiai közül az egyhónapos és annál idősebb elsőszülött fiúkat, s állapítsd meg számukat.
41 Prenderai i leviti per me - Io sono il Signore - invece di tutti i primogeniti degli Israeliti e il bestiame dei leviti invece dei primi parti del bestiame degli Israeliti".
41 Aztán vedd el a levitákat az én számomra – én vagyok az Úr – cserébe Izrael fiainak minden elsőszülöttjéért, s állataikat cserébe Izrael fiai állatainak minden elsőszülöttjéért.«
42 Mosè fece il censimento di tutti i primogeniti tra gli Israeliti, secondo l'ordine che il Signore gli aveva dato.42 Meg is számlálta Mózes, amint az Úr parancsolta, Izrael fiainak elsőszülötteit
43 Tutti i primogeniti maschi che furono registrati, contando i nomi dall'età di un mese in su, furono ventiduemiladuecentosettantatré.

43 és a nevek száma szerint, egyhónapos és annál idősebb férfi volt: huszonkétezer-kétszázhetvenhárom.
44 Il Signore parlò a Mosè:44 Így szólt ekkor az Úr Mózeshez:
45 "Prendi i leviti invece di tutti i primogeniti degli Israeliti e il bestiame dei leviti invece del loro bestiame; i leviti saranno miei. Io sono il Signore.45 »Vedd el a levitákat cserébe Izrael fiainak elsőszülötteiért, s a leviták állatait cserébe állataikért, s legyenek a leviták az enyéim. Én vagyok az Úr!
46 Per il riscatto dei duecentosettantatré primogeniti degli Israeliti che oltrepassano il numero dei leviti,46 Annak a kétszázhetvenháromnak a váltságául pedig, akik Izrael fiainak elsőszülöttei közül a leviták számát meghaladják,
47 prenderai cinque sicli a testa; li prenderai secondo il siclo del santuario, che è di venti 'ghera'.47 szedj fejenként öt-öt sékelt, a szentély súlyegysége szerint – egy sékel húsz gera –,
48 Darai il denaro ad Aronne e ai suoi figli per il riscatto di quelli che oltrepassano il numero dei leviti".48 s add ezt a pénzt Áronnak s fiainak, váltságul azokért, akik számfölöttiek.«
49 Mosè prese il denaro per il riscatto di quelli che oltrepassavano il numero dei primogeniti riscattati dai leviti;49 Fogta tehát Mózes azt a pénzt, amely azokért volt, akik szám fölöttiek voltak, s akiket megváltottak a levitáktól
50 prese il denaro dai primogeniti degli Israeliti: milletrecentosessantacinque sicli, secondo il siclo del santuario.50 Izrael fiainak elsőszülöttei közül, az ezerháromszázhatvanöt sékelt a szentély súlyegysége szerint
51 Mosè diede il denaro del riscatto ad Aronne e ai suoi figli, secondo l'ordine del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè.51 és odaadta Áronnak és fiainak aszerint a parancs szerint, amelyet az Úr meghagyott neki.