Scrutatio

Thursday, 20 June 2024 - San Ettore ( Letture di oggi)

A krónikák első könyve 1


font

1Ádám, Szet, Enós,2Káinán, Maláleél, Járed,3Hénok, Matuzsálem, Lámek,4Noé, Szem, Kám és Jáfet.5Jáfet fiai Gómer, Magóg, Madáj, Jáván, Tubál, Mosok, és Tírász voltak.6Gómer fiai Askenez, Rifát és Togorma,7Jáván fiai pedig Elisa, Tarzis, Ketim és Dodanim voltak.8Kám fiai Kús, Micrajim, Fút és Kánaán voltak.9Kús fiai Sába, Hevila, Szabáta, Regma és Szabátáka, Regma fiai pedig Sába és Dádán voltak.10Kús nemzette Nimródot is: ennek kezdett hatalma lenni a földön.11Micrajim nemzette Ludimot, Anamimot, Laabimot, Neftuimot,12Fetruszimot és Kaszluimot – ezek közül vonultak ki a filiszteusok – meg Kaftorimot.13Kánaán nemzette Szidont, az elsőszülöttjét, továbbá Hetitát,14Jebuzitát, Amoritát, Gergezitát,15Hivvitát, Arákitát, Szinitát,16Aráditát, Cemaritát és a Hamatitát.17Szem fiai Élám, Asszúr, Arfaxád, Lúd, Arám, Húsz, Húl, Geter és Mosok voltak.18Arfaxád Sálét nemzette, az pedig Hébert nemzette.19Hébernek két fia született: az egyiket Fálegnek hívták, mert az ő napjaiban került felosztásra a föld, fivérét pedig Jektánnak nevezték.20Jektán nemzette Elmodádot, Sálefet, Aszármótot, Járét,21Adorámot, Huzált, Deklát,22Hebált, Abimaélt, Sábát, valamint23Ofírt, Hevilát és Jobábot: ezek mind Jektán fiai voltak.24Szem, Arfaxád, Sál,25Héber, Fáleg, Rágau,26Szerúg, Náchor, Táre,27Ábrám, vagyis Ábrahám.28Ábrahám fiai Izsák és Izmael voltak.29Nemzedékeik a következők voltak. Izmaeltől származott az ő elsőszülöttje, Nábajót, azután Kedár, Abdeél, Mábszám,30Misma, Dúma, Mássza, Hádád, Tema,31Jetur, Náfis és Kedma. Ezek voltak Izmael fiai.32Keturának, Ábrahám mellékfeleségének fiai, azok, akiket ő szült, Zámrán, Jeksán, Mádán, Mádián, Jesbok és Sua voltak. Jeksán fiai Sába és Dedán,33Mádián fiai pedig Éfa, Éfer, Hénok, Abida és Eldáa voltak. Ezek mind Ketura fiai voltak.34Ábrahám nemzette továbbá Izsákot: az ő fiai Ézsau és Izrael voltak.35Ézsau fiai Elifáz, Ráguel, Jehus, Jálám és Kóré voltak.36Elifáz fiai Temán, Ómár, Szefi, Gátán, Kenez, Támna és Amalek,37Ráguel fiai pedig Náhát, Zára, Samma, Meza voltak.38Szeír fiai Lótán, Sobál, Szebeon, Ána, Díson, Eszer és Dísán voltak.39Lótán fiai Hóri és Homám voltak, Lótán nővére pedig Támna volt.40Sobál fiai Alián, Manhat, Ebál, Séfi és Onám, Szebeon fiai Ája és Ána, Ána fiai Díson,41Díson fiai Hamrám, Esebán, Jetrán és Kárán,42Eszer fiai Bálaán, Záván és Jákán, Dísán fiai Húsz és Árán voltak.43A következők voltak azok a királyok, akik Edom földjén uralkodtak, mielőtt Izrael fiainak királyuk lett volna: Bále, Beor fia; városának neve: Denába.44Amikor Bále meghalt, a Boszrából való Jobáb, Záre fia lett a király helyette.45Amikor Jobáb is meghalt, a temániak földéről való Husám lett a király helyette.46Amikor Husám is meghalt, Ádád, Bádád fia lett a király helyette, az, aki megverte a mádiánitákat Moáb földjén. Városának neve: Ávít.47Amikor Ádád is meghalt, a Mászrekából való Szemla lett a király helyette.48Amikor Szemla is meghalt, a Folyóvíz mellett fekvő Rohobótból való Saul lett a király helyette.49Amikor Saul is meghalt, Balánán, Ákobor fia lett a király helyette.50Amikor ő is meghalt, Ádád lett a király helyette. Városának neve Fáu, feleségét pedig, aki Mezaáb leányának, Mátrednek volt a leánya, Meetábelnek hívták.51Ádád halála után királyok helyett fejedelmek kezdtek uralkodni Edomban: Támna fejedelem, Álva fejedelem, Jetet fejedelem,52Oolibáma fejedelem, Éla fejedelem, Finon fejedelem,53Kenez fejedelem, Temán fejedelem, Mábszár fejedelem,54Magdiél fejedelem, Hírám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.