Scrutatio

Sunday, 14 July 2024 - San Camillo de Lellis ( Letture di oggi)

Judit könyve 1


font

1Nebukadnezár uralkodásának tizenkettedik évében történt. Ő Asszíriában, Ninivében, a nagy városban uralkodott. A médek fölött abban az időben Arfaxád uralkodott Ekbatanában,2és Ekbatana köré három könyök széles, hat könyök hosszú faragott kövekből falat épített. Magassága hetven könyök, szélessége ötven könyök volt,3a kapuk fölé száz könyök magas, alapjánál hatvan könyök széles tornyokat emelt.4A kapuit hetven könyök magasra emelte, szélességüket pedig negyven könyökre, amely lehetővé tette, hogy hadereje kitörjön és gyalogsága felvonuljon.5Ezekben a napokban Nebukadnezár király hadba indult Arfaxád király ellen a nagy síkságon, amely Rágau területén van.6Összegyűltek a csatára a hegyvidék népei, akik az Eufrátesz, a Tigris és a Hidaszp mellett laktak, továbbá Árioknak az elamiták királyának síkságán éltek. Így igen sok nép gyűlt össze a káldeaiak fiainak ütközetére.7Nebukadnezár, az asszírok királya követet küldött Perzsia minden lakójához és azokhoz, akik nyugaton éltek: Kilíkia, Damaszkusz, Libanon és Antilibanon és a tengerpart minden lakójához;8mindazokhoz, akik Kármel és Gileád és Felső Galilea és Ezdrelon nagy síkságának lakói voltak;9Szamaria és a hozzátartozó városok, a Jordánon túl Jeruzsálemig, Batanáig, Keluszig és Kádesig, Egyiptom folyójáig és Tafneszig, Rámszeszig és Gósen egész földjéig,10Tániszig és Memfiszig laktak, Egyiptom minden lakójához egészen Etiópia határáig.11Mindezen területek lakói azonban megvetették Nebukadnezárnak, az asszírok királyának a szavait és nem csatlakoztak hozzá a csatára, mert nem féltek tőle, hanem egy emberként ellene voltak. Üres kézzel küldték vissza követeit és megvetették arcukat.12Nagy haragra gyulladt ezért Nebukadnezár ezen országok ellen. Megesküdött trónjára és királyságára, hogy bosszút áll Kilíkia, Damaszkusz és Szíria földje ellen, kardélre hányja Moáb minden lakóját, Ammon fiait, egész Júdát, mindazokat, akik Egyiptomban a két tenger határáig laknak.13Felkészült haderejével Arfaxád király ellen a tizenhetedik évben, megindította a harcot, legyőzte Arfaxád seregét, lovasságát és harci szekereit szétszórta14és elfoglalta városait. Egész Ekbatanáig előnyomult, elfoglalta a bástyákat, feldúlta a tereket és ékességeiket és gyalázat tárgyává tette őket.15Elfogta Arfaxádot Rágau hegyvidékén, dárdájával átszúrta és megsemmisítette teljesen.16Ezután visszatért Ninivébe ő maga és a hozzászegődött sokaság, a fegyveres emberek megszámlálhatatlan serege. Itt megpihentek és gondtalanul mulatoztak – ő maga és serege – százhúsz napon át.