Scrutatio

Thursday, 20 June 2024 - San Ettore ( Letture di oggi)

Levél az efezusiaknak 1


font

1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, az Efezusban lévő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek.2Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!3Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.4Mert kiválasztott minket őbenne a világ megteremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben.5Eleve arra rendelt minket, hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által, akaratának jóságos tetszése szerint,6és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.7Benne van számunkra a megváltás az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelően,8amelyet igen bőségesen juttatott nekünk minden bölcsességgel és ismerettel.9Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát jóságos tetszése szerint, amelyet elhatározott benne10az idők teljességének megvalósításáról: hogy Krisztusban, mint Főben, újra összefogjon mindent, ami a mennyben és ami a földön van.11Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi, akik eleve erre rendeltettünk annak végzése szerint, aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik,12hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban.13Benne ti is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, hittetek is neki, és megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét,14aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására.15Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről és az összes szent iránti szeretetetekről,16nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban,17hogy Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt.18Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára,19és milyen mérhetetlenül nagy az ő ereje fölöttünk, akik hiszünk. Hatalmas erejének hatékonyságát20Krisztusban mutatta meg, amikor feltámasztotta a halottak közül, és jobbjára állította a mennyekben,21minden fejedelemség és hatalmasság, erő és uralom, és minden egyéb név fölé, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendő világban nevezettek fölé is.22Mindent a lába alá vetett , s megtette őt mindenek fölött álló főnek az egyház számára,23amely az ő teste, és annak a teljessége, aki mindent mindenben betölt.