Scrutatio

Thursday, 20 June 2024 - San Ettore ( Letture di oggi)

János jelenései 1


font

1Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten adott neki, hogy szolgáinak megmutassa mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie . Elküldte angyalát, és kijelentette szolgájának, Jánosnak,2aki tanúságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus tanúbizonyságáról, mindarról, amit látott.3Boldog az, aki olvassa és aki hallja ennek a próféciának igéit, és megtartja mindazt, ami abban meg van írva, mert az idő közel van!4János a hét egyháznak, amelyek Ázsiában vannak. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő; és a hét szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak;5és Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a halottak közül, és fejedelme a föld királyainak ; aki szeretett minket és megszabadított bennünket bűneinktől a saját vére által,6és Istene és Atyja számára királysággá és papokká tett minket ; övé a dicsőség és az uralom örökkön örökké! Ámen.7Íme, a felhőkön jön , és látni fogja őt minden szem, és akik őt átszúrták. Gyászolja majd őt a föld összes népe . Igen! Ámen.8Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van , és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.9Én, János, Jézusban testvéretek, és társatok a szorongattatásban, az uralomban és a béketűrésben, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten igéjéért és Jézus tanúbizonyságáért.10A Lélekben elragadtatásba estem az Úr napján, és hátam mögött olyan nagy hangot hallottam, mint a harsonáé,11amely így szólt: »Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodíceába!«12Megfordultam, hogy lássam a hangot, amely velem beszélt; és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam,13és a hét arany gyertyatartó között az Emberfiához hasonlót, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellén arany övvel körülövezve .14A feje és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, és mint a hó, és a szeme olyan, mint a tűz lángja.15Lába hasonló volt a kemencében izzó sárgarézhez , és a hangja, mint a nagy vizek zúgása .16Jobbjában hét csillagot tartott, és a szájából kétélű kard állt ki. Az arca olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap.17Amikor megláttam őt, a lába elé hullottam, mint egy halott. A jobbját rámtette, és azt mondta: »Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó ,18az élő, bár halott voltam; de íme élek örökkön örökké; nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai.19Írd föl tehát, amiket láttál, és amik vannak, és amiknek ezek után kell megtörténniük !20A hét csillag titka, amelyet a jobbomban láttál, és a hét arany gyertyatartó: a hét csillag a hét egyház angyala; és a hét gyertyatartó a hét egyház.