Scrutatio

Sunday, 14 July 2024 - San Camillo de Lellis ( Letture di oggi)

Evangélium Máté szerint 1


font

1Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia.2Ábrahám nemzette Izsákot; Izsák nemzette Jákobot; Jákob pedig nemzette Júdát és ennek testvéreit;3Júda nemzette Fáreszt és Zárát Támártól; Fáresz nemzette Ezront; Ezron nemzette Arámot;4Arám nemzette Aminádábot; Aminádáb nemzette Nahsont; Nahson nemzette Szálmont;5Szálmon nemzette Boózt Ráhábtól; Boóz nemzette Obedet Rúttól; Obed nemzette Jesszét; Jessze pedig nemzette Dávid királyt.6Dávid nemzette Salamont Uriás feleségétől;7Salamon nemzette Roboámot; Roboám nemzette Ábiát; Ábia nemzette Ászát.8Ásza nemzette Jozafátot; Jozafát nemzette Jórámot; Jórám nemzette Oziját;9Ozija nemzette Jótámot; Jótám nemzette Ácházt; Ácház nemzette Hiszkiját;10Hiszkija nemzette Manasszét; Manassze nemzette Ámont; Ámon nemzette Joziját;11Jozija pedig nemzette Joakint és ennek testvéreit a Babilonba való áttelepítéskor.12A Babilonba való áttelepítés után Joakin nemzette Salátielt; Salátiel nemzette Zerubbábelt;13Zerubbábel nemzette Ábiudot; Ábiud nemzette Eljakimot; Eljakim nemzette Ázort;14Ázor nemzette Szádokot; Szádok nemzette Ákimot; Ákim nemzette Eliúdot;15Eliúd nemzette Eleazárt; Eleazár nemzette Mattánt; Mattán nemzette Jákobot.16Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.17Az összes nemzedék tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék; Dávidtól a Babilonba való áttelepítésig tizennégy nemzedék; és a Babilonba való áttelepítéstől Krisztusig tizennégy nemzedék.18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől.19József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.20Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: »József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van.21Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.«22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott:23»Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni« . Ez azt jelenti: Velünk az Isten.24József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét,25de nem ismerte meg őt, amíg az meg nem szülte a fiút; és a Jézus nevet adta neki.