Scrutatio

Tuesday, 25 June 2024 - San Guglielmo ( Letture di oggi)

Levél az efezusiaknak 4


font

1Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok,2teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel.3Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében.4Egy a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól.5Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.6Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.7A kegyelmet azonban mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint kapta.8Ezért mondja az Írás: »Felment a magasba, foglyokat vitt magával, s ajándékokat adott az embereknek.«9Az pedig, hogy »felment«, mi mást jelent, mint hogy le is szállt a föld alsó részeire?10Aki leszállt, ugyanaz, mint aki felment, feljebb minden égnél, hogy betöltsön mindent.11Ő tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává, másokat evangélistává, ismét másokat pedig pásztorrá és tanítóvá,12hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének felépítése céljából,13amíg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, és azzá a tökéletes emberré leszünk, aki megvalósította Krisztus teljességét;14hogy ne legyünk már ingatag gyermekek, és ne vessen minket ide-oda a tanítás bármely szélfúvása emberi megtévesztéssel és tévedésbe ejtő álnoksággal.15Ellenkezőleg, járjunk az igazság szerint szeretetben, és mindenben nőjünk fel őhozzá, Krisztushoz, aki a fej.16Általa az egész test, az összekötő ízek segítségével egybefogva és összetartva, minden egyes rész sajátos tevékenységével gondoskodik saját növekedéséről, hogy felépüljön a szeretetben.17Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket.18Sötétség borult az értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük levő tudatlanság miatt, amely szívük megátalkodottságának következménye.19Érzéketlenné váltak, átadták magukat a fajtalanságnak, és haszonlesésből mindenféle tisztátalan tettet elkövetnek.20Ti azonban nem így tanultátok Krisztustól,21ha valóban őt hallottátok és róla kaptatok oktatást, annak az igazságnak megfelelően, amely Jézusban van:22vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt;23újuljatok meg gondolkodástok szellemében,24és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett, valóban igaz és szent emberként.25Éppen ezért szakítsatok a hazugsággal, és mindenki mondjon igazat felebarátjának , hiszen tagjai vagyunk egymásnak.26Ha haragszotok is, ne vétkezzetek ; a nap ne nyugodjék le haragotok fölött,27és ne adjatok helyet az ördögnek.28Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját kezével szerezzen javakat, hogy legyen miből adnia a szűkölködőnek.29Semmiféle gonosz beszéd ne kerüljön ki szátokból, csak olyan, amely, ahol szükséges, alkalmas az építésre, hogy kegyelmet közöljön a hallgatókkal.30Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki által meg vagytok pecsételve a megváltás napjára.31Minden keserűség és harag, indulat, szóváltás és szitkozódás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.32Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.