Scrutatio

Saturday, 25 May 2024 - Santa Maria Maddalena de' Pazzi ( Letture di oggi)

Isaiah (ישעיה) - Isaia 93


font

1יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט2נכון כסאך מאז מעולם אתה3נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים4מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה5עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים