Scrutatio

Sunday, 14 July 2024 - San Camillo de Lellis ( Letture di oggi)

Vangelo secondo Luca - הבשורה על-פי לוקאס 1


font

1המשא אשר חזה חבקוק הנביא2עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע3למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא4על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל5ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר6כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו7אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא8וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול9כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי10והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה11אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו12הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו13טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו14ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא משל בו15כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל16על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה17העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול