Scrutatio

Saturday, 22 June 2024 - San Tommaso Moro ( Letture di oggi)

Ḥavaqquq (חבקוק) - Abacuc 11


font

1כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני2קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון3ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים4בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל5לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב6וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם7ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם8איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי9לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר10אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים11יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה12סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים נאמן